Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe realizowane w roku szkolnym 2021/2022 w Przedszkolu Miejskim nr 8

Język angielski:

-I, II, III, IV, V grupa- 60 minut tygodniowo

-VI grupa- 30 minut tygodniowo

Religia – na wniosek rodziców

-I, II, III, IV, V grupa- 60 minut tygodniowo

-VI grupa- 30 minut tygodniowo

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna
w Przedszkolu Miejskim nr 8

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591 z późn. zm.)

W Przedszkolu Miejskim Nr 8 pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest w wymiarze 32 godzin tygodniowo dla całego przedszkola:

12 godzin – zajęcia logopedyczne

9 godzin – zajęcia z psychologiem

1 godzina – gimnastyka korekcyjna

4 godziny – integracja sensoryczna

0,5 godziny  – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

0,5 godziny – terapia ręki

1 godzina – terapia pedagogiczna

1 godzina – TUS

3 godziny – zajęcia rozwijające uzdolnienia:

            – 1 godzina – zajęcia artystyczne

            – 2 godziny – zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne

Zajęcia z psychologiem – mgr Elżbieta Sabal

Konsultacje dla rodziców: środa, godzina 14.00 – 15.00
tel. (89) 542 – 90 – 15 wew. 274 lub mail sabal.elzbieta@zso3.olsztyn.eu

Do zadań psychologa należy rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, odnajdywanie mocnych stron dziecka, zainteresowań, uzdolnień, szukanie przyczyn niepowodzeń. Ważne jest także minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania, diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu. Rodzice mogą liczyć na pomoc i wsparcie, gdy zauważają u swojego dziecka trudności lub borykają się dylematami w procesie wychowania.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne (socjoterapia) – mgr Sylwia Kawałko

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne opierają się na terapii zajęciowej wspomagającej pracę z emocjami oraz zaburzeniami zachowań.  Są także formą oddziaływań terapeutycznych na grupę.

Na zajęciach tworzymy atmosferę pozbawioną konfliktów, w której Dziecko czuje się w pełni komfortowo. Celem naszym na zajęciach jest rozpoznawanie swoich emocji i zdobywanie nowych umiejętności we współpracy z grupą. Szanujemy się wzajemnie i opisujemy swoje emocje związane zarówno z troskami jak i radością. 

Głównym celem zajęć emocjonalno – społecznych są zajęcia terapeutyczne, edukacyjne i rozwojowe.

Przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w każdej grupie wiekowej.

Zajęcia artystyczne – mgr Maja Tuchulska

Twórczość artystyczne jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym.  Możliwości i osiągnięcia twórcze małych dzieci są  bowiem wielkie i zdumiewające, zwłaszcza wtedy , kiedy stworzymy im warunki sprzyjające  rozwojowi działalności artystycznej. Na zajęciach będzie realizowany program rozwijający aktywność plastyczną dziecka, jego zdolności i zainteresowania.  Zabawy plastyczne będą uwzględniały kreatywność, indywidualizm, swobodę ekspresji oraz różnorodne techniki plastyczne (np. kalkograf, malowanie na podkładzie z kaszy,  papierze ściernym itp.).

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne- mgr Anika Kubacka

Cel główny:

Rozwijanie zainteresowań dzieci z zakresu edukacji matematycznej.

Cele szczegółowe:

 • zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych,
 • umożliwianie uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie z rozwojem
 • intelektualnym i uzdolnieniami,
 • wyzwalanie twórczej aktywności,
 • wdrażanie do logicznego myślenia,
 • zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami

Działania edukacyjne:

 1. Orientacja przestrzenna: posługiwanie się umownymi znakami, np.: strzałkami, w zabawach

tropiących.

 1. Organizacja przestrzeni i czasu: wskazywanie pełnych godzin na zegarze, mierzenie czasu

trwania różnych czynności, np.: stoperem; porównywanie czasu trwania różnych czynności,

stosowanie określeń: dłużej, krócej, zwracanie uwagi na upływający czas, uwidoczniony, np.:

w rozwoju dzieci.

 1. Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania: budowanie szeregów złożonych z

wielu elementów, klasyfikowanie przedmiotów pod względem wielu cech wspólnych.

 1. Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia: rozpoznawanie cyfr, układanie

działań do podanych zadań.

 1. Rozwijanie intuicji geometrycznej: nazywanie figur geometrycznych(koło, trójkąt, kwadrat,

prostokąt), kształtowanie pojęć geometrycznych w umyśle dziecka.

 1. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych: dalsze doskonalenie umiejętności

rachunkowych dzieci, które stanowi ich przygotowanie do tego, co będą robiły na lekcjach

matematyki.

 1. Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia: kształcenie ważnych czynności umysłowych

potrzebnych dzieciom do rozwiązywania zadań

 1. Mierzenie płynów: ćwiczenia pomagające dzieciom zrozumieć, że np. wody jest tyle samo,

chociaż po przelaniu wydaje się jej więcej lub mniej. Doświadczenia te ułatwiają dziecku

zrozumieć sens mierzenia i rozwiązywania zadań

 1. Konstruowanie gier przez dzieci: kształtuje odporność emocjonalną, i rozwija zdolności do

wysiłku umysłowego. Jest to dalsze ćwiczenie umiejętności rachunkowych dzieci

 1. Zapisywanie czynności matematycznych zgodnie z możliwościami dzieci: bezpośrednie

przygotowanie dzieci do pracy na lekcjach matematyki w szkole.

Zajęcia logopedyczne – mgr Agnieszka Gromelska, mgr Małgorzata Konczanin, mgr Elwira Konczanin – Dołkowska

Logopeda  to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Do zadań logopedy w przedszkolu należy:

 • Przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy wychowanków

 • Diagnozowanie logopedyczne

 • Organizowanie pomocy logopedycznej

 • Prowadzenie terapii logopedycznej

 • Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji

 • Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli

Zajęcia logopedyczne wychodzą naprzeciw potrzebom językowym dzieci.

Głównym celem tych zajęć jest:

• Profilaktyka wad i zaburzeń mowy

• Wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej

• Terapia powstałych już wad oraz zaburzeń mowy

Kwalifikacja do zajęć terapii logopedycznej:

 • Orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Przesiewowe badania logopedyczne dzieci na początku roku szkolnego

Terapia ręki – mgr Alicja Kamińska

Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci:

•  Mających trudności z wykonywaniem i koordynowaniem ruchów dłoni
i palców

•  Niechętnie podejmujących zabawy manipulacyjne, np. malowanie, lepienie z plasteliny

•  Unikających dotykania nowych i różnorodnych faktur

•  Domagających się zbyt dużego ucisku w obrębie rąk i dłoni

• Mających podwyższone lub obniżone napięcie mięśniowe w obrębie kończyn górnych oraz obręczy barkowej

•  Wykonujących precyzyjne czynności zbyt wolno, niedbale lub za szybko

• Mających problemy z utrzymywaniem przedmiotów w ręce (zbyt mocne zaciskanie lub wypadanie przedmiotów z rąk)

• Przejawiających trudności z samoobsługą, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, ubieranie się

• Mających zaburzenia koordynacji ruchowo-wzrokowej, co może przejawiać się niedbałym pismem lub mało estetycznymi pracami plastycznymi

Proces terapeutyczny jest dostosowywany indywidualnie do każdego dziecka.

Celem ćwiczeń jest przygotowanie obręczy barkowej, zbudowanie stabilizacji centralnej, poprawa propriocepcji- po to, by dzieci poprawnie siedziały przy stolikach – bowiem terapia ręki to nie tylko ćwiczenia motoryki małej i mozolne pisanie szlaczków. Terapia ręki to proces, którego jednym z ostatnich elementów będzie praca przy stoliku z ołówkiem w ręku.

Cele szczegółowe:

•  Poprawa sprawności ruchowej kończyn górnych,

•  Doskonalenie sprawności manipulacyjnej rąk,

•  Doskonalenie wykonywania kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców,

•  Doskonalenie umiejętności chwytu i pisania,

•  Doskonalenie koordynacji pracy obu rąk,

•  Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

•  Wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy,

•  Poprawa koncentracji.

Ćwiczenia w ramach terapii to:

•  Ćwiczenia wzmacniania obręczy barkowej,

• Ćwiczenia stabilizacji nadgarstków,

• Ćwiczenia ruchomości nadgarstków,

• Ćwiczenia doskonalące łuk dłoni,

•  Ćwiczenia mięśni kciuka i chwytu precyzyjnego,

•  Ćwiczenia rozwijające koordynację bilateralną – ćwiczenia symetryczne, naprzemienne, asymetryczne,

• Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej,

• Ćwiczenia kierunku rysowania, pisania, czytania,

• Ćwiczenia powtarzania, tworzenia sekwencji ruchowych, wzrokowych
i słuchowych,

• Ćwiczenia i zabawy wpływające na rozwój pisania w aspekcie motorycznym,

• Ćwiczenia relaksacyjne.

Trening Umiejętności Społecznych – mgr Dagmara Krajewska

Trening umiejętności społecznych to grupowe zajęcia, mające na celu podniesienie poziomu kompetencji interpersonalnych dzieci. Dzieci są dobierane do grup na podstawie wieku, poziomu rozwoju, doświadczanych trudności i mocnych stron. Trening umiejętności społecznych na celu ma także poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Zajęcia skierowane są do dzieci:

 • z autyzmem,
 • z zespołem Aspergera,
 • z ADHD,
 • przejawiających zachowania agresywne,
 • nieśmiałych,
 • mających trudności z nawiązywaniem satysfakcjonujących relacji
  z innymi,
 • przejawiających trudności z adaptacją do nowych sytuacji.

Podczas treningu umiejętności społecznych podejmuje się pracę nad:

 • umiejętnością nawiązywania relacji z innymi,
 • umiejętnością radzenia sobie z emocjami,
 • umiejętnością współpracy w grupie,
 • umiejętnością samokontroli (kontroli zachowania),
 • umiejętnością rozwiązywania konfliktów,
 • przestrzeganiem ustalonych zasad,
 • odreagowywaniem napięć emocjonalnych,
 • modyfikowaniem zachowań na bardziej aprobowane społecznie.

Cele TUS:

1. Doświadczenie akceptacji i szacunku ze strony osoby dorosłej innej niż rodzice:

Doświadczenie akceptacji, szacunku i uwagi ze strony osoby dorosłej (innej niż rodzice)  jest niezbędne, aby czuło się ono ważne i potrzebne. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci, które w przedszkolu/szkole uchodzą za „niegrzeczne” i upomnienia czy nagany to najczęstsze komunikaty jakie dostają od osób dorosłych.

2. Doświadczenie sukcesu w relacji z rówieśnikami:

Dzięki pozytywnym doświadczeniom w relacji z równieśnikami, dzieci nabierają poczucia kompetencji i sprawstwa, dzięki czemu stają się bardziej odważne i wytrwałe.

3. Kształtowanie, trenowanie i utrwalanie umiejętności:

Podczas zajęć, dzieci uczą się zasad i norm które funkcjonują
w społeczeństwie oraz zachowań akceptowanych w danych sytuacjach, a także mają okazje aby je ćwiczyć i utrwalać.

4. Psychoedukacja:

Dzieci poznają podstawową terminologię związaną ze światem emocji
i relacji, dzięki czemu łatwiej nazywać im swoje stany i obserwowane zjawiska.

Terapia pedagogiczna – mgr Dagmara Krajewska

Terapia pedagogiczna to nic innego jak oddziaływania za pomocą środków psychopedagogicznych na trudności dzieci w uczeniu się. Służy eliminowaniu niepowodzeń edukacyjnych i ich negatywnych konsekwencji. Specjalista terapii pedagogicznej opracowuje program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, który ma usprawniać i stymulować zaburzone lub słabo rozwinięte funkcje sfery poznawczej, percepcyjno-motorycznej
i emocjonalno-motywacyjnej.

Cele terapii pedagogicznej:

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez :

zaktywizowanie do pracy prawej i lewej półkuli mózgowej

wykorzystanie naturalnej podatności do uczenia się przez zmysły

usprawnienie spostrzegania wzrokowego i słuchowego

 • rozwijanie pamięci słuchowej, wzrokowej i dotykowej stymulowanie celowego,
 • wyrobienie nawyku wyobrażania sobie to co dziecko chce zapamiętać,
 • rozwijanie percepcji i pamięci słuchowej, wzrokowej i dotykowej,
 • zapoznanie z technikami ułatwiającymi zapamiętywanie,
 • rozbudzenie pozytywnej motywacji do działania,
 • tworzenie sytuacji w których dziecko ma poczucie sukcesu,
 • wyzwolenie potencjalnych możliwości i zainteresowań dziecka oraz wzmacnianie,
 • nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko,
 • systematyczna współpraca z rodzicami i nauczycielami prowadząca do ujednolicenia.

Podczas pracy z dzieckiem stosujemy metody wspierające i stymulujące naturalny rozwój dziecka oraz angażujące wiele zmysłów: słuch, wzrok, dotyk. Są to m.in. metody:

 • elementy Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz,
 • elementy Kinezjologii Edukacyjnej G. Dennisona,
 • wybrane techniki relaksacyjne,
 • ćwiczenia grafomotoryczne M. Bogdanowicz,
 • „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • elementy metody Pedagogiki Zabawy.

Zajęcia SI – mgr  Anna Bońkowska

I. CELE OGÓLNE ZAJĘĆ Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ:

 • ocena rozwoju procesów sensomotorycznych dziecka,
 • stymulacja bazowych systemów sensorycznych (dotykowego, przedsionkowego i proprioceptywnego),
 • stymulacja układu nerwowego i innych układów w celu pokonywania trudności edukacyjnych,
 • wspieranie rozwoju komunikacji werbalnej i niewerbalnej poprzez zabawy ruchowe,
 • wspomaganie dziecka w jego własnym dążeniu do samorozwoju.

ODDZIAŁYWANIA TERAPEUTYCZNE:

 • niwelowanie obronności dotykowej,
 • integracja przetrwałych odruchów,
 • rozwijanie obustronnej koordynacji,
 • regulacja napięcia mięśniowego,
 • wykonywanie ruchów jednostronnych i naprzemiennych,
 • zwiększenie możliwości wykonywania zadań opartych o równowagę
  z jednoczesną stymulacją zmysłu słuch,
 • oddziaływanie na układ proprioceptywny w celu zwiększenia świadomości własnego ciała,
 • wzmacnianie obręczy barkowej,
 • rozwijanie małej motoryki,
 • normalizowanie odbioru wrażeń dotykowych, słuchowych
  i wzrokowych,
 • poprawianie stabilizacji centralnej,
 • wprowadzanie dużej ilości ćwiczeń różnicujących doznania czuciowe, wzrokowe i słuchowe,
 • zróżnicowanie stymulacji przedsionkowo-proprioceptywnej ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do utrzymania pozycji antygrawitacyjnych oraz dostarczania wrażeń czucia głębokiego
  w obrębie całego ciała,
 • umożliwienie doświadczania bodźców uciskowych i wibracyjnych
  w czasie celowych aktywności,
 • stymulacja układu nerwowego w celu pokonywania trudności edukacyjnych.

II. Metody prowadzące do osiągnięcia celów:

 • metoda SI,
 • elementy Integracji Bilateralnej,
 • kinezjologii edukacyjnej,
 • elementy integracji odruchów dynamicznych  i posturalnych  wg S. Masgutowej,
 • różnorodne techniki plastyczne oraz masaże.

III. Schemat jednostki terapeutycznej:

1) Zajęcia wstępne:

 • rozgrzewka (zabawa ruchowa, gimnastyka, może być piosenka/ wierszyk z wykonywaniem gestów lub określonych ruchów).

2) Część główna:

 • aktywności przedsionkowe, pobudzenie układu nerwowego, połączone
  z innym rodzajem stymulacji sensorycznej.
 • aktywności wzrokowe, słuchowe, dotykowe, węchowe w zależności od problemów dziecka.
 • ćwiczenia korygujące deficyty posturalne m.in. równoważne, obustronnej koordynacji, ruchy naprzemiennie, planowania motorycznego.
 • ćwiczenia motoryki małej (przy stoliku jeśli dziecko potrzebuje chwili odpoczynku, na sprzęcie podwieszanym – jednoczesna, wolna, liniowa stymulacja przedsionka).

3) Zakończenie:

 • relaksacja, stymulacja proprioceptywna, wyciszenie dziecka.

Gimnastyka korekcyjna – mgr Dorota Góra

CELE ZAJĘĆ:

 • zapobieganie pogłębieniu wad postawy,
 • kształtowanie odruchu i utrzymania prawidłowej postawy oraz stosowanie go w życiu codziennym,
 • wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu,
 • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała,
 • kształtowanie świadomości dzieci i rodziców o istnieniu wady i jej skutkach w wyniku braku korekcji,
 • wykształcenie świadomości własnego ciała,
 • wyrobienie odruchu prawidłowego ustawiania stóp i nawyku prawidłowego chodu,
 • przeciwdziałanie nieprawidłowego nawyku i wytworzenie nawyku prawidłowego,
 • kształtowanie zdolności do długotrwałego utrzymania postawy skorygowanej,
 • usprawnianie motoryki dziecka, podnoszenie ogólnej sprawności
  i wydolności organizmu,
 • korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się,
 • zwiększenie wydolności narządów ruchu, krążenia i oddechowego,
 • zwiększenie ruchomości w stawach, wydłużenie, skrócenie
  i wzmocnienie odpowiednich grup mięśniowych,
 • kształtowanie akceptacji potrzeby uczestnictwa w zajęciach gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej,
 • umacnianie wiary we własne siły i zdolność osiągania trudnych celów korekcyjnych.

METODY:

 • metoda zabawowo – naśladowcza,
 • metoda bezpośredniej celowości ruchu – zadaniowa,
 • metoda ścisła,
 • metoda zadaniowa,
 • metody twórcze – ruchowej ekspresji twórczej R. Labana, C. Orffa – powiązanie ruchu z muzyką, ruchu rozwijającego W. Scherborne.

FORMY:

 • frontalna,
 •  zespołowa,
 • indywidualna,
 • stacyjno-obwodowa,
 • ćwiczeń ze współćwiczącym.

SYSTEMATYKA ĆWICZEŃ  OBEJMUJE:

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe,
 • ćwiczenia specjalne – korygujące określoną wadę,
 • ćwiczenia elongacyjne,
 • ćwiczenia prawidłowej postawy ciała,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia Klappa,
 • ćwiczenia orientacyjno – porządkowe,
 • ćwiczenia użytkowo – sportowe,
 • ćwiczenia uzupełniające.

UKŁAD ZAJĘĆ:

1.         Część wstępna :

 • czynności organizacyjne ,
 • rozgrzewka,
 • zabawy organizacyjno-porządkowe,
 • zabawy ożywiające,
 • ćwiczenia oddechowe

2.         Część główna

 • ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała,
 • ćwiczenia mięśni brzucha, obręczy barkowej, grzbietu, tułowia, pośladków, stóp (wzmacniające lub rozluźniające, w zależności od wady)
 • ćwiczenia równoważne, chwytne

3.         Część końcowa:

 • ćwiczenia oddechowe, uspokajające i wyciszające,
 • ćwiczenia stóp,
 • przyjmowanie i nauka prawidłowej postawy ciała
Skip to content