STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8

  Wrzesień 2017 r.

 

SPIS TREŚCI

Rozdział I  

           Postanowienia ogólne                                                                                                                                     

           Wizja             

           Misja   

Rozdział II 

           Cele i zadania przedszkola

            Sposoby realizacji zadań przedszkola 

Rozdział III

            Organizacja przedszkola 

            Organizacja i wychowania i opieki w przedszkolu 

            Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza nim

Rozdział IV

            Pomoc psychologiczno pedagogiczna 

            Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 

Rozdział V

            Organy przedszkola i ich szczegółowe kompetencje 

Rozdział VI

            Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

Rozdział VII

            Prawa i obowiązki dziecka w przedszkolu 

            Nagrody i kary

Rozdział VIII

            Rodzice 

            Prawa i obowiązki rodziców 

            Współpraca z rodzicami 

            Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Rozdział IX

            Rekrutacja do przedszkola i odpłatność 

            Odpłatność za przedszkole 

Rozdział X

            Postanowienia końcowe 

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Przedszkole Miejskie nr 8 w Olsztynie, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną:

   1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

  2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

  3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

  4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia wychowania przedszkolnego.

 1. Siedzibą przedszkola jest budynek w Olsztynie przy ulicy Melchiora Wańkowicza 1,
  w którym funkcjonują oddziały przedszkolne.
 2. Przedszkole Miejskie nr 8 prowadzi oddziały ogólnodostępne.
 3. Organem prowadzącym jest Gmina Olsztyn. Adres siedziby: Pl. Jana Pawła II 1,
  10-101 Olsztyn.
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
 5. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Miejskie nr 8 w Olsztynie.
 6. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie

Przedszkole Miejskie nr 8

 1. Melchiora Wańkowicza 1

10-684 Olsztyn

 1. Przedszkole prowadzi:
 • wychowanie przedszkole dla dzieci w wieku 3 – 6 lat;
 • obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
 • wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.
 1. Przedszkole jest jednostką finansów publicznych, której działalność jest finansowana przez Gminę Olsztyn.
 2. Przedszkole działa na podstawie:

1) Uchwały Nr XXXVIII/656/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Miejskiego nr 8 w Olsztynie, nadania jemu statutu oraz włączenia w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie

2) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

3) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.),

4) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j.  Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.),

8) przepisów wykonawczych do ustaw, o których mowa w pkt 3 – 7,

9) Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 r. ( Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.),

10) niniejszego Statutu.

 • 2

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

 1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie nr 8 w Olsztynie funkcjonujące w strukturze Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie;
 2. Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie;
 3. Dyrektorze Zespołu – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie;
 4. ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. i systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.);

5.ustawie – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.);

 1. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby, podmioty sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 • 3

Misja i wizja przedszkola

WIZJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 W OLSZTYNIE

„Przedszkole miejscem przyjaznego rozwoju dziecka”

Przedszkole jest miejscem:

 • gdzie praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego podmiotowość, prawa oraz wszechstronny rozwój osobowości,
 • gdzie dziecko rozwija swoje wrodzone talenty i zdolności,
 • gdzie dziecko odkrywa swoje zainteresowania, a przedszkole wspiera go w ich realizacji,
 • gdzie diagnozuje się i analizuje osiągnięcia dzieci,
 • gdzie wyrównywane są szanse edukacyjne wszystkich dzieci,
 • gdzie rodzice są partnerami i aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,
 • gdzie nauczyciele dążą aby każdy absolwent przedszkola osiągnął sukces szkolny i umiał radzić sobie z porażkami.

MISJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 W OLSZTYNIE

Zapewnienia wychowankom możliwość wspólnej zabawy i edukacji w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie ich czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

Wychowanie dziecka szczęśliwego, odpowiedzialnego, potrafiącego współdziałać w zespole, dziecka tolerancyjnego i otwartego na różne możliwości nauki.

Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej.

Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci oraz zapewnienie im lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich indywidualnego rozwoju oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka oraz przygotowania go do nauki w szkole.

Wierzymy, że wysiłki włożone w działania edukacyjno-wychowawcze podejmowane w naszym przedszkolu przełożą się na rozwój intelektualny dzieci, rozwój ich zainteresowań, usamodzielnią je, pozwolą osiągać sukcesy w szkole oraz umożliwią  im samorealizację.

Naszym marzeniem jest, aby czas spędzony w naszej placówce był wspominany, jako jeden z najpiękniejszych okresów życia dzieci.

Rozdział II
Cele i zadania przedszkola

 • 4
 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 3. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w ust. 2 przedszkole realizuje poprzez kształtowanie czterech obszarów rozwoju dziecka: fizycznej, emocjonalnej, społecznej i poznawczej.
 • 5
 1. Do zadań Przedszkola Miejskiego nr 8 w Olsztynie należy:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, rytmiki;
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;
 • w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię, niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym stosuję się odrębne przepisy;
 • zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;
 • realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania;
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;
 • egzekwowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji przedszkolnej i archiwizacji.
 1. Przedszkole kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec placówki, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.
 2. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor ZSO, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.
 • 6

Sposoby realizacji zadań przedszkola

 1. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.
 2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Sposób realizacji zadań przedszkola z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka oraz przygotowaniu
  go do nauki w szkole:

1) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka;

2) organizowanie opieki nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;

3) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej (dzieci, które nie będą uczestniczyły w lekcjach religii, na czas ich trwania, przejdą z nauczycielem do innej sali);

4) rozpoznawanie potrzeb dzieci w zakresie edukacji, opieki, wychowania;

5) prowadzenie działania prozdrowotnego i proekologicznego;

 1. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i możliwości dzieci:

1) nieodpłatnie prowadzone przez nauczycieli lub instruktorów organizacji pozarządowych zgodnie z zainteresowaniami dzieci i na życzenie rodziców (sportowe, teatralne, szachy, itp.);

2) religia na życzenie rodziców (prawnych opiekunów); naukę religii włącza się do planu zajęć przedszkolnych.

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań,
  do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych,
  z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1) .zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu
oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (sposób organizowania spacerów
i wycieczek określa regulamin);

2) dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć;

3) organizuje spożywanie posiłków zgodnie z zasadami żywienia oraz możliwościami technicznymi;

4) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym oraz uświadamia konieczność przestrzegania ustalonych wspólnie zasad;

5) w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;

6) współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb i możliwości konsultacje i pomoc.

 • 7
 1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział przedszkolny opiece dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele opiekują się danym oddziałem przez okres funkcjonowania grupy lub przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 3. Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje Dyrektor Zespołu
 • 8
 1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 3. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
 • 9

Przedszkole zapewnia dzieciom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

1)  realizację przez nauczycieli zadań zapisanych niniejszym statucie;

2) opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;

3) przestrzeganie liczebności grup;

4) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

5) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

6) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

7) kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;

9) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

10) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola
w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

11) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

12) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni
i pomieszczeń gospodarczych;

13) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich;

14) wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

15) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci;

16) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola;

17) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 • 10

 Przedszkole prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

1) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów  wychowanków;

2) realizację określonej tematyki zajęć we współpracy z wykwalifikowanymi pracownikami, wolontariuszami  organizacji działających na rzecz dziecka i  rodziny;

3) działania opiekuńcze wychowawców grup, w tym rozpoznawanie relacji  między rówieśnikami;

4) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia.

 • 11

Przedszkole sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą:

1) nad dziećmi rozpoczynającymi pobyt w przedszkolu poprzez:

 1. a) organizowanie spotkań dyrektora z rodzicami nowo przyjętych wychowanków;
 2. b) rozmowy indywidualne wychowawcy z dziećmi i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych dziecka, stanu jego zdrowia, warunków       rodzinnych i materialnych,
 3. c) organizację zajęć integracyjnych,
 4. d) pomoc w adaptacji dziecka w nowym środowisku organizowaną przez wychowawców grup,

2) udzielanie niezbędnej doraźnej pomocy przez pielęgniarkę, wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji,

3) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

4) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,

5) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;

6) nad wychowankami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków   rodzinnych i  losowych oraz nad wychowankami którym pomoc zapewniają odpowiednie instytucje;

7) nad dziećmi szczególnie uzdolnionymi poprzez:

 1. a) objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną,
 2. b) dostosowanie metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb dziecka,

c)rozwój zdolności dziecka w ramach zajęć dodatkowych,

 1. d) wspieranie dziecka w przygotowaniach do konkursów,
 2. e) indywidualizację procesu kształcenia;

8) nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Rozdział III

Organizacja przedszkola

Organizacja wychowania i opieki w przedszkolu

 • 12
 1. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:
 2. a) sale do zajęć dla poszczególnych grup;
 3. b) salę rekreacyjną do gimnastyki, zajęć ruchowych, muzycznych, tanecznych;
 4. c) szatnie dla dzieci;
 5. d) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;
 6. e) pomieszczenia sanitarne;
 7. f) pokoje nauczycielskie;
 8. g) plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych oraz kompleks boisk „Orlik”.
 • 13
 1. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki; program wycieczek oraz imprez dostosowuje do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 2. Zasady organizacji wycieczek i wyjść poza teren Przedszkola regulują odrębne regulaminy i procedury.
 3. Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania z twórcami sztuki i kultury.
 4. Powyższe formy edukacyjne opłacane są z funduszy rady rodziców.
 • 14

Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem Zespołu, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 • 15
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dzienne: od 6.30 do 16.30.
 3. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 7.30 – 12.30.
 4. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok i jest jednostką nieferyjną.
 5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 20 lub 25 w zależności od powierzchni sali.
 6. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa.
 7. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16.30.
 8. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora.
 9. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 10. Na życzenie rodziców w przedszkolu organizuje się naukę religii.
 11. Czas trwania zajęć: język angielski, religia jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

 • 16
 1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno-wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.
 2. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 6.30 – 7.30 i 15.30 – 16.30 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola.
 3. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 20 lub 25 w zależności od powierzchni sali.
 4. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.
 • 17
 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora Zespołu. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu nadzoru pedagogicznego i opinii zakładowych związków zawodowych.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę oddziałów przedszkolnych;

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

3) tygodniowy wymiar zajęć religii;

4) czas pracy poszczególnych oddziałów;

5) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

6) liczbę pracowników administracji i obsługi,

7) ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez nauczycieli i innych specjalistów.

 • 18
 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Zespołu i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną. Nauczyciele opracowują plan dnia w danej grupie uwzględniając możliwości fizyczne, wiek dzieci i ich potrzeby.
 • 19
 1. Nauczyciele wychowania przedszkolnego prowadzą dzienniki zajęć grupowych
  w przedszkolu, w którym dokumentują przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym oraz czas pobytu dziecka w przedszkolu w każdym dniu. Dzienniki prowadzone są zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Nauczyciele specjaliści prowadzą dzienniki zajęć pracy indywidualnej i zespołowej z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 3. Nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego prowadzą dzienniki oddzielnie dla każdego dziecka objętego tą formą edukacji.
 • 20

Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza nim

 1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z zatwierdzonym programem wychowania przedszkolnego i miesięcznym planem pracy.
 4. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
 5. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienki, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i narzędzia.
 6. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi; nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących dzieci; stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p. poż.
 7. Wycieczki i spacery poza teren przedszkola odbywają się z udziałem wymaganej liczby opiekunów i zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zespołu dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie, spacerów i organizowanych wycieczek poza terenem przedszkola.
 • 21
 1. Nauczyciel udziela natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc
  jest niezbędna, powiadamia Dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku
  lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura;
 2. Pracownicy przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, nawet na prośbę rodzica/prawnego opiekuna.
 3. Rodzice podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do dziecka karetki pogotowania ratunkowego w uzasadnionych przypadkach.
 • 22
 1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Rada Rodziców może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków Rady Rodziców.
 4. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia następstw od nieszczęśliwych wypadków podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.

Rozdział IV

Pomoc psychologicznopedagogiczna

 • 23
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych poprzez:

1)    diagnozowanie środowiska dziecka;

2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka
i umożliwianie ich zaspokojenia;

3) rozpoznawanie przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości
przez dziecko;

4)   wspieranie dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;

5)   wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

6) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

7) wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

8) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

9) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

1) rodzicami,

2) logopedą,

3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

 1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek rodziców, nauczycieli, logopedy, dyrektora, asystenta rodziny.
 3. Działaniami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmowane będą dzieci
  o specjalnych potrzebach edukacyjnych tj: dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, dzieci zaniedbane środowiskowo oraz dzieci szczególnie uzdolnione.
 4. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego tworzy się zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który będzie planował i koordynował udzielanie pomocy, ustalał formy udzielania tej pomocy, wymiar godzin oraz okres jej udzielania. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej regulują odrębne przepisy.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

1) Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych lub innych o charakterze terapeutycznym;

2)      zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4)    porad, konsultacji.

 1. Objęcie dziecka zajęciami pomocy psychologiczno-pedagogicznej wymaga zgody rodziców dziecka.
 2. Przedszkole obsługuje logopeda oraz w przypadku zaistnienia potrzeby
  także inni specjaliści ZSO-3 w Olsztynie.
 • 24
 1. Obowiązki logopedy:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dziecka i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Zajęcia z innymi specjalistami odbywają się zgodnie z potrzebami dziecka.
 • 25

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

 1. Przedszkole realizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
 3. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany przez dyrektora Zespołu i w ramach zgłaszanych potrzeb radą będą służyli specjaliści Zespołu.
 4. Do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci należy w szczególności:

1) ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;

2) nawiązanie współpracy z:

 1. a) innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,
 2. b) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,
 3. c) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb;

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, zwanego dalej “programem”, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem;

4) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;

5) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 1. Pracę zespołu koordynuje dyrektor Zespołu albo upoważniony przez niego nauczyciel.
 2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania ustala Dyrektor Zespołu w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych przez zespół w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.
 3. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może być wyższy niż określony w ust. 6.
 4. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
 5. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3.

Rozdział V

Organy przedszkola i ich szczegółowe kompetencje

 • 26
 1. Statut przedszkola określa kompetencje organów przedszkola, którymi są:

1) Dyrektor Zespołu,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców.

 • 27

Dyrektor Zespołu w szczególności:

1) kieruje bieżącą działalnością placówki, jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych;

2)   reprezentuje przedszkole na zewnątrz;

3)  jest kierownikiem zakładu pracy i pracodawcą zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i innych pracowników niebędących nauczycielami;

4) prowadzi nadzór pedagogiczny, zapewnienia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;

5) kontroluje realizację podstawy programowej oraz przestrzegania statutu przedszkola
i respektowanie praw dziecka przez wszystkich pracowników przedszkola;

6) dopuszcza do realizacji programy wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej lub pozytywnej opinii doradcy metodycznego;

7) inspiruje i wspomaga nauczycieli w tworzeniu przez nich wysokiej jakości pracy placówki i podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego oraz współpracy z placówkami badawczymi i partnerami społecznymi;

8) planuje, organizuje i kontroluje działalność wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą placówki zgodną z przepisami prawa;

9) organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia pracy przedszkola;

10) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

11) obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej przedszkola;

12) przewodniczący opracowuje roczne sprawozdanie z działalności opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej;

13) przekazuje informacje na temat prowadzonego nadzoru pedagogicznego radzie pedagogicznej oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny;

14) opracowuje plan rozwoju placówki wspólnie z radą pedagogiczną w oparciu o wnioski wypływające z całorocznej pracy wychowawczo – dydaktycznej;

15) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach;

16) dyrektor może podjąć decyzję o powołaniu Komisji Rekrutacyjnej, w przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola, jeżeli istnieje taka konieczność.

17) dyrektor podejmuje decyzję o skreśleniu dziecka z przedszkola po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną;

18) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedkłada go do zaopiniowania radzie pedagogicznej i związkom zawodowym oraz do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, arkusz opiniuje organ nadzorujący;

19) koordynuje opiekę nad dziećmi, tworzy optymalne warunki do ich rozwoju;

20) stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne;

21) dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

22) planuje i ponosi odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami;

23) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

24) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi
i kontrolującymi;

 • kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudniana i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
 • występuje do organów z wnioskami o nagrody i odznaczenia dla nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przyznaje nagrody i występuje o nagrody i odznaczenia dla pracowników przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wymierza kary porządkowe pracownikom zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • zapewnienia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.;
 • koordynuje współdziałania organów przedszkola, zapewnia im warunki do swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi;
 • współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników, deleguje
  i wskazuje osoby odpowiedzialne do pomocy w realizacji zadań przez placówkę;
 • działa zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu;
 • odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji kadrowej, kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 • stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki;
 • prowadzi kontrolę zarządczą w jednostce;
 • realizuje i wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 • 28
 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
 2. Dyrektor Zespołu i wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu są członkami Rady Pedagogicznej, a jej przewodniczącym jest dyrektor Zespołu.
 3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który określa zasady pracy i działalność rady pedagogicznej.
 4. Regulamin Rady Pedagogicznej nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym Statutem oraz Statutem Zespołu.
 5. Przewodniczący lub inna osoba na wniosek przewodniczącego prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 6. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego;
 7. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał; uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków (przypadku równej liczby głosów głos dyrektora liczony jest podwójnie);
 8. Przewodniczący rady pedagogicznej jest odpowiedzialny za realizację uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji, wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy;
 9. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro dzieci, rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników; informacje o dziecku mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka i tylko przez nauczycieli;
 10. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 11. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora ze stanowiska oraz do Kuratorium Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub nauczyciela zatrudnionego w placówce;
 12. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo 1/3 członków Rady Pedagogicznej;
 13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, a czas złożenia protokołu do podpisu wynosi 7 dni;

14.W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej;

15.Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadnia stanowisko co do podjętej decyzji;

 1. Rada Pedagogiczna wnioskuje o nadanie imienia placówce;
 2. Rada Pedagogiczna zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.
 3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

1) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także jego uchwalenie;

2) opracowanie koncepcji rozwoju przedszkola, rocznych planów rozwoju;

3) uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej;

4) zatwierdzenie planów pracy przedszkola;

5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i programów własnych
przy współpracy z placówkami naukowo – badawczymi;

6) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy;

8) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki;

9) podejmowanie uchwał dotyczących spraw wychowawczych w odniesieniu do dzieci sprawiających problemy wychowawcze.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) projekt planu finansowego przedszkola;

2) organizację pracy przedszkola;

3) wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi;

4) tygodniowy rozkład zajęć w grupach;

5) propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych;

6) dopuszczenie do użytku w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania;

7) wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli;

8) powierzenie stanowiska dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;

9) delegowanie przedstawiciela Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora;

10) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora;

11) powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole Szkół;

12) odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego;

13) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

 • 29
 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi po dwóch przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców dzieci danego oddziału.
 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może
  być sprzeczny ze Statutem przedszkola i Statutem Zespołu.
 5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu;

2) wnioskowanie do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

3) wyrażanie opinii o pracy nauczyciela, który ubiega się o kolejny stopień awansu zawodowego;

4) wybór przedstawicieli do komisji oraz innych organów, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców;

5) występowanie do Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;

6) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców;

7) decyzje Rady Rodziców są jawne;

8) wykonywanie innych uprawnień przewidzianych regulaminem Rady.

 • 30
 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor Zespołu, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. Wszystkie organy przedszkola zobowiązane są do współpracy, przekazywania na bieżąco informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
 3. Zarządzenia władz zwierzchnich, przepisy prawne, zmiany w prawie oświatowym dyrektor Zespołu przekazuje na posiedzeniach rady pedagogicznej.
 4. Z zarządzeniami dyrektora Zespołu zawartymi w rejestrze zarządzeń zobowiązany jest zapoznać się każdy nauczyciel i pracownik przedszkola oraz potwierdzić to własnym podpisem.
 5. Informacje dotyczące bieżącej działalności przedszkola umieszczane są na tablicach ogłoszeń w holu przedszkola.
 6. Przepływ informacji pomiędzy dyrektorem Zespołu, nauczycielami a rodzicami
  odbywa się na zebraniach poszczególnych oddziałów oraz poprzez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń.
 7. Protokoły spotkań i dokumentacja działalności organów przedszkola przechowywana jest zgodnie z przepisami prawa.
 8. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor Zespołu, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
 9. W przypadku sporu między organami przedszkola, w których stroną jest dyrektor Zespołu podejmuje się następujące działania:

1) powołuje się zespół mediacyjny; w skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole;

2) rada pedagogiczna lub rada rodziców zwraca się z prośbą rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór;

3) zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania problemu przyjąć rozwiązanie w drodze głosowania; decyzja zespołu mediacyjnego jest ostateczna, jednakże każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 • 31

Obowiązki nauczycieli:

1) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

2) organizowanie zajęć wspierających rozwój dziecka poprzez zajęcia kierowane i niekierowane;

3) organizowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego umożliwiającego nabywanie różnorodnych doświadczeń, zapewniających dziecku wolność wyboru aktywności;

4) zapewnienie niezależnego i twórczego charakteru zabawowego, jako głównej aktywności dziecka;

5) prowadzenie działań prozdrowotnych, promujących zdrowy styl życia;

6) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

7) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz ich dokumentowanie;

8) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów;

9) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

10) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;

11) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

12) wypracowanie własnych metod pracy z dzieckiem uwzględniając jego możliwości rozwojowe i zainteresowania;

13) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie zobowiązującymi przepisami, w tym: dziennik zajęć, realizowany program (w tym autorskie i własne), arkusze obserwacji, indywidualne programy terapeutyczne, zeszyt rozmów indywidualnych z rodzicami;

14) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;

15) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień;

16) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturowym lub rekreacyjno – sportowym;

17) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Zespołu, a wynikających z bieżącej działalności przedszkola.

18) nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia;

19) nauczyciel przebywa przez cały czas trwania zajęć w swojej grupie. W nagłych przypadkach stosuje się § 20 ust. 6.

 • 32
 1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników nie będących nauczycielami, których zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, utrzymanie budynku przedszkola i jego otoczenia w sposób zapewniający bezpieczeństwo dzieci.
 2. Do podstawowych obowiązków pracowników nie będących nauczycielami należy:

1) zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie budynku i jego otoczenia w ładzie i czystości,

2) przestrzeganie ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny,

3) dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym celu inicjatywy;

4) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego porządku,

5) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

6) odpowiedzialność materialna za powierzony jego pieczy majątek,

7) czynny udział w naradach i szkoleniach organizowanych na terenie placówki,

8) przestrzeganie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu,

9) poddawanie się okresowym badaniom lekarskim, uaktualnienie karty zdrowia,

wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 1. Szczegółowy zakres obowiązków ustala dyrektor Zespołu.
 2. Zakres obowiązków, po zapoznaniu się i podpisaniu przez pracownika, dyrektor Zespołu umieszcza w teczce akt osobowych.

Rozdział VII

Prawa i obowiązki dziecka w przedszkolu

 • 33
 1. Przedszkole gwarantuje dzieciom prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności:

1) właściwe zorganizowanie procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) ochronę przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

3) poszanowania godności osobistej dziecka, życzliwego i podmiotowego traktowania
w procesie wychowawczo – dydaktycznym, akceptacji dziecka, takim jakie jest;

4) zapewnienie warunków do spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

5) poszanowania indywidualnego tempa rozwoju;

6) szacunku dla wszystkich jego potrzeb;

7) poszanowania własności;

8) zapewnienie warunków do snu i wypoczynku, jeżeli dziecko tego potrzebuje;

9) możliwości eksperymentowania w celach poznawczych, dydaktycznych;

10) doświadczania konsekwencji własnego zachowania;

11) zachowania prawa dziecka do wyrażania uczuć, emocji z poszanowaniem uczuć innych.

 • 34

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

1) szanować kolegów i wytwory ich pracy;

2) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;

3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

4) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń w których przebywa;

5) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

7) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający
z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

8) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

 • 35

Nagrody i kary

 1. Dziecko może być nagradzane za:
 2. a) właściwe zachowanie i zaangażowanie w pracę;
 3. b) stosowanie się do ustalonych umów i zasad;
 4. c) wysiłek włożony w wykonywanie prac, zadań;
 5.   d) bezinteresowną pomoc niesioną innym.
 1. Formy nagradzania:
 2. a) ustna pochwała nauczyciela: na forum, indywidualna, przed rodzicami;
 3. b) wyznaczenie dziecka do prowadzenia zabaw podczas zajęć dydaktycznych oraz kierowanych zabaw dowolnych;
 4. c) wyznaczenie dziecka na „pomocnika” nauczyciela;
 5. d) wyróżnienie dziecka przez możliwość zabawy edukacyjną zabawką;
 6. e) chodzenie w pierwszej/ostatniej parze;
 7. f) dyplom;
 8. Dziecko ponosi konsekwencje niewłaściwego zachowania w przypadku:
 9. a) nieprzestrzegania ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu;
 10. b) stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych;
 11. c) zachowania agresywnego;
 12. d) celowego niszczenia mienia przedszkola oraz wytworów pracy innych;
 13. e) celowego niewywiązywania się z obowiązków.
 14. Formy dyscyplinowania:
 15. a) upomnienie indywidualne;
 16. b) rozmowa na temat właściwego zachowania;
 17. c) rozmowa z rodzicami;
 18. d) czasowe odsunięcie od zabawy;
 19. e) naprawienie wyrządzonej szkody, w miarę swoich możliwości;
 20. f) brak możliwości przyniesienia zabawki w piątek.
 21. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.
 22. Dzieci, które przejawiają zachowania agresywne, naruszają zasady współżycia społecznego poddawane są wnikliwej obserwacji i szczegółowej analizie zachowań przez nauczyciela, który podejmują decyzje o:

    1)  powiadomieniu dyrektora;

    2)  powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów);

    3) spotkaniu rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z nauczycielami i psychologiem
w obecności dyrektora w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań i wspólnych sposobów postępowania;

    4) skierowaniu dziecka do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii, innych działaniach podjętych                        w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 1. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

      1)  nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc;

      2) zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego;

     3) zatajenie choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie;

gdy dziecko jest nosicielem choroby zakaźnej (oprócz chorób wieku dziecięcego);

     4) braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych, kiedy rodzice
nie interesują się dzieckiem i nie współpracują z poradnią specjalistyczną, a agresywne zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci;

   5) rażącego lub uporczywego nieprzestrzegania przez rodziców postanowień Statutu.

 1. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji.
 2. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola,
  chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Przepisy dotyczące skreślenia z listy przyjętych do przedszkola nie dotyczą dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.


Rozdział VIII

Rodzice

 • 36

Prawa i obowiązki rodziców

 1. Rodzice mają prawo do:

1) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

2) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego;

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

4) wyrażania opinii o planowanych eksperymentach pedagogicznych;

5) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

6) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;

7) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych, itp.;

8) zgłaszania własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;

9) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;

10) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;

 1. Rodzice mają obowiązek:

1) regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

2) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola;

3) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta;

4) odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

5) informować z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

6) zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

7) znać i przestrzegać postanowień statutowych;

8) przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;

9) interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

10) kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

11) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

12) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

13) bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie informacje o zmianach adresu zamieszkania  i telefonu kontaktowego;

14) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

15) informować telefonicznie lub osobiście Dyrektora o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

16) dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie  zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu;

17) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

18) kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

 • 37

Współpraca z rodzicami

 1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:

1) rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;

2) ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;

3) kontynuowanie przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań;

4) podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:

 1. a) rozmowy indywidualne,
 2. b) zebrania grupowe i ogólne,
 3. c) proponowanie lektur oraz warsztatów dla rodziców;

5) uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły;

6) zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej.

 1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami / prawnymi opiekunami:

1) spotkania adaptacyjne;

2) zebrania ogólne z dyrektorem i grupowe (co najmniej dwa razy w roku);

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami-zgodnie z zapotrzebowaniem;

4) tablice informacyjne dla rodziców (prawnych opiekunów);

5) dni otwarte;

6) warsztaty prowadzone przez nauczycieli i specjalistów-zgodnie z zapotrzebowaniem;

7) wspólne przedsięwzięcia organizowane przez rodziców/prawnych opiekunów i nauczycieli.

 • 38

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych w Statucie przedszkola i w arkuszu organizacji przedszkola na dany rok szkolny.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) na początku września składają pisemne upoważnienie
  dla osób mogących odbierać ich dzieci z przedszkola. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię, nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej
  przez rodzica oraz numer telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów;
 3. Rodzice odpowiedzialni są za właściwe wykorzystanie kart dostępu oraz kart ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom;
 4. W przypadku spóźnienia spowodowanego ważną sytuacją życiową rodzic zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia przedszkola;
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;
 6. W przypadku częstych spóźnień rodziców i odbierania dzieci po godzinach pracy przedszkola będą podjęte następujące działania:

1) rozmowa dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka,

2) wystosowanie listu do rodziców (prawnych opiekunów) dziecka,

3) wystąpienie dyrektora z wnioskiem do sądu o zbadanie sytuacji rodzinnej dziecka,

4) podjęcie decyzji na podstawie uchwały rady pedagogicznej o skreśleniu dziecka z listy wychowanków.

 • 39
 1. Postępowanie podczas przyprowadzania dziecka:

       1) dziecko powinno być przyprowadzane do godz. 8.00,

       2) bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie,

       3) rodzice/prawni opiekunowie osobiście powierzają dziecko nauczycielowi co oznacza, że zobowiązani są wprowadzać dziecko do sali,

       4) nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali,

       5) rodzice/opiekunowie, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do

sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali,

       6) nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców /opiekunów na terenie przedszkola: przed wejściem do budynku, w szatni, pozostawienie przed zamkniętymi  drzwiami sali zajęć,

       7) rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat,

       8) nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe,

      9) nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka lub skierować je do pielęgniarki szkolnej, jeśli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być chore.W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy,

 1. Postępowanie podczas odbierania dziecka:

   1) odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców,

   2) wydawanie dziecka innym osobom, niż rodzice/prawni opiekunowie może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów. Wypełnione upoważnienie z wykazem osób odpowiedzialnych za odbiór dziecka  z przedszkola rodzice/opiekunowie składają osobiście u nauczyciela grupy,

   3) w oddziałach porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się dzieci muszą znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy wiekowej,

   4) nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości,

   5) jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/prawnych opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy,

   6) przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego/placu zabaw wymaga się od rodziców/prawnych opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili zamiar odebrania dziecka, zdjęli dziecku kamizelkę odblaskową, przekazali ją nauczycielce i niezwłocznie opuścili ogród/plac zabaw,

   7) w przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka i oddaniu kamizelki odblaskowej (np. rozmowa rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka,

   8) przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/prawnego opiekuna zgłaszaną telefonicznie,

    9) przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim,

   10) rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nie osobę,

    11) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądowym,

    12) obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu,

    13) osoby wymienione w upoważnieniu zobowiązane są do odbioru dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą,

    14) osoba upoważniona w momencie obioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go,

    15) rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przekazać nauczycielowi aktualne telefony kontaktowe,

    16) za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel,

    17) nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przyjęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie,

    18)  na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.

 1. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki:

      1) dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 16.30 (zgodnie z zadeklarowanym czasem pobytu dziecka w podpisanej umowie),

       2) w przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odebrania dziecka,

      3) gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji. Wraz z dzieckiem pozostaje nauczyciel do momentu rozwiązania sprawy,

      4) jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przez pół godziny. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora, który podejmuje decyzję o powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka                             w pogotowiu opiekuńczym,

      5) z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez  świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora i rady pedagogicznej. Całe zdarzenie powinno się odbywać pod nadzorem policji. Dalsze czynności związane                                   z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym podejmuje policja,

 1. Postępowanie w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających.

       1) nauczyciel stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających lub gdy osoba ta zachowuje się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Nauczyciel wzywa wówczas drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę,

       2) nauczyciel powiadamia dyrektora, który wydaje jej dyspozycje, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających.

       3) jeśli rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub gdy nieobecność rodziców się przedłuża (tj. po godzinach otwarcia przedszkola), dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką policji podjąć decyzję o dalszych krokach,

      4) po rozeznaniu przez policję sytuacji domowej dziecka (sprawdzeniu, czy rodzice przebywają w domu) dyrektor może, gdy nie ma rodziców w domu, wspólnie z policją podjąć decyzję o dalszym postępowaniu w danej sytuacji (np. zabraniu dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli do tzw. placówki interwencyjnej),

      5) nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań,

      6) jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających, to wychowawca po konsultacji z dyrektorem Zespołu może rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka, a jeśli zachodzi taka konieczność powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej i wydział rodzinny sądu rejonowego w celu dalszego zbadania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka,

     7) po zdarzeniu dyrektor placówki przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w niniejszych procedurach.

 1. Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji.

1) nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej,

           2) jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania   przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem,

          3) każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru nauczyciel powiadamia dyrektora ZSO 3 i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem,

          4) w sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp., nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

Rozdział IX

Rekrutacja do przedszkola i odpłatność

 • 40
 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. W przedszkolu mają zastosowanie szczegółowe zasady rekrutacji, terminy i warunki przyjęcia dzieci do przedszkola określane co roku przez organ prowadzący.
 3. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacyjnego, który umożliwia sprawne przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, optymalne wykorzystanie miejsc oraz przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego z zastosowaniem jednolitych zasad.
 • 41

Odpłatność za przedszkole

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

1) Gminę Olsztyn;

2) rodziców lub opiekunów prawnych.

 1. Czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi
  5 godzin dziennie.
 2. Godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki realizowane są w godzinach od 7:30 do 12:30.
 3. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz zasady zwolnienia z tych opłat określone są w uchwale Rady Miasta Olsztyna.
 4. Jeżeli dziecko korzysta z zajęć, o których mowa w ust. 4 niepełną godzinę opłata ulega proporcjonalnemu obniżeniu, w zaokrągleniu w dół do pełnych groszy.
 5. Realizacja rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego jest bezpłatna.

 

 • 41a
 1. Przedszkole zapewnia wychowankom wyżywienie.
 2. Wysokość dziennej stawki opłaty za korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.
 3. Zmiana wysokości dziennej opłaty za korzystanie z wyżywienia wprowadzana jest zarządzeniem dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie, w którego strukturze funkcjonuje przedszkole.
 4. Wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z wyżywienia wynika z iloczynu wysokości opłaty, o której mowa w ust. 2 i liczby dni, w których dziecko było obecne w przedszkolu w danym miesiącu według zapisów systemu Wizja Net.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni składają pisemną deklarację w zakresie ilości dziennych posiłków, z których będzie korzystało ich dziecko.
 6. Deklaracja ilości posiłków musi być zgodna z deklaracją godzin korzystania z usług przedszkola.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach i nie częściej niż raz w miesiącu dopuszcza się możliwość pisemnej zmiany deklaracji w zakresie godzin pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilości posiłków, z których będzie korzystało dziecko. Oświadczenie rodziców. Prawnych opiekunów w tym zakresie musi zostać dostarczone do przedszkola z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany.
 8. Rodzic jest zobowiązany poinformować przedszkole o przewidywanym spóźnieniu dziecka do godz. 8.15 osobiście lub telefonicznie.
 9. Opłata za wyżywienie nie ulega zmniejszeniu w przypadku spóźnienia lub wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola w ciągu dnia.
 10. W oparciu o dostarczone przez rodziców (prawnych opiekunów) zaświadczenie lekarskie przedszkole, w miarę posiadanych możliwości, może przygotowywać dla dzieci z alergią pokarmową posiłki nie zawierające produktów uczulających.
 11. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej są uprawnieni do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia żywienia w przedszkolu. Pracownikowi nie korzystającemu z wyżywienia, w tym także z powodu nieobecności w pracy, nie przysługuje ekwiwalent pieniężny z tego tytułu.
 12. Nauczyciel spożywający posiłki wraz z dziećmi w ramach wykonywanych obowiązków opiekuńczo – wychowawczych jest uprawniony do korzystania z wyżywienia za odpłatnością skalkulowaną w wysokości kosztu zakupu surowca zużytego do przyrządzenia posiłku.
 13. Pozostali pracownicy przedszkola korzystający z wyżywienia ponoszą odpłatność skalkulowaną w wysokości kosztu zakupu surowca zużytego do przyrządzenia posiłku oraz ustalonego przez dyrektora Zespołu ryczałtu na koszty administracyjno – rzeczowe.
 • 41b
 1. Naliczenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu jest realizowane z wykorzystaniem systemu elektronicznej ewidencji obecności i rozliczenia czasu pobytu dzieci w przedszkolu (Wizja Net).
 2. Rodzice/opiekunowie prawni otrzymują dostęp do indywidualnego konta w systemie i są zobowiązani do uiszczenia należności zgodnie z wartościami wskazanymi w systemie Wizja Net.
 3. Opłaty za korzystanie z usług oraz opłaty za wyżywienie za poprzedni miesiąc wnosi się przelewem do 10. Dnia każdego miesiąca (data wpływu na rachunek bankowy) w wysokości wskazanej przez system Wizja Net widocznej po zalogowaniu na indywidualne konto rodzica               w tym systemie. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka.
 4. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 4 we wskazanym terminie naliczane będą odsetki za zwłokę jak od zaległości podatkowych. Jeżeli termin zapłaty należności przypada w dzień wolny od pracy, wówczas termin ten ulega przesunięciu na dzień poprzedzający, niebędący dniem wolnym od pracy.
 5. W razie wniesienia opłaty niższej niż należna, przedszkole zarachuje ją w pierwszej kolejności na poczet opłaty za wyżywienie dziecka.
 6. W razie wniesienia opłaty wyższej niż należna, nadpłata będzie zwracana na rachunek bankowy, z którego dokonano opłaty.
 7. Opłata za pobyt i wyżywienie nie jest naliczana w przypadku całodziennej nieobecności dziecka w przedszkolu.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

 • 42
 1. Przedszkole używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Pieczęć przedszkola mają u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę przedszkola.
 3. Przedszkole stosuje na dokumentach własne pieczęcie urzędowe.
 • 43

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • 44

Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

 

 • 45
 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców (opiekunów prawnych) dzieci, pracowników obsługi i administracji.
 2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą
  być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
 3. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1) umieszczenie tekstu na BIP w formie elektronicznej, wywieszenie Statutu na tablicy informacyjnej na terenie Zespołu;

2) udostępnianiu zainteresowanym przez dyrektora Zespołu.

 

 

 

 • 46

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Statutu Zespołu oraz regulacje wewnętrzne przedszkola, Zespołu oraz powszechnie obowiązujące przepisy.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 3. Z dniem wejścia w życie Statutu traci moc dotychczas obowiązujący Statut.

 

 

 

Skip to content