Witamy

na stronie Przedszkola Miejskiego nr 8 w Olsztynie

 

Drodzy rodzice oraz dzieci. Wesołych świąt wielkanocnych. Niech ten czas przyniesie wam dużo szczęścia i miłości. Życzy dyrektor oraz pracownicy przedszkola miejskiego numer 8 w Olsztynie.


02.04.2021

29.03.2021

Drodzy Rodzice,

W razie trudności, pytań, wątpliwości, psycholog pozostaje do Państwa dyspozycji poprzez kontakt mailowy sabal.elzbieta@zso3.olsztyn.eu 


27.03.2021

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA W OKRESIE 29.03.2021 r. – 09.04.2021 r.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Przedszkola proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  (Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 561), dyrektor przedszkola jest zobowiązany zorganizować zajęcia w przedszkolu na wniosek:

1)  rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)  rodziców dzieci, którzy: 

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania  publiczne  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), g)  są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni  w  placówkach  zapewniających  całodobową  opiekę  osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych,  regionalnych placówkach  opiekuńczo-terapeutycznych  oraz  w  interwencyjnych  ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

 

Wniosek o objęcie dziecka opieką przedszkolną należy pobrać ze strony internetowej przedszkola wniosek-o-przyjecie-w-czasie-zamkniecia i wypełniony oraz podpisany przesłać na adres baczewska.agnieszka@zso3.olsztyn.eu do niedzieli (28.03.2021 r.) do godziny 15.00. Dzieci będą przyjęte do przedszkola tylko na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów po spełnieniu jednego z powyższych kryteriów.

Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci przyjętych zostaną poinformowani o organizacji grupy.

 

Dzieci, które w tym okresie nie będą uczęszczać do przedszkola, zostaną objęte nauką zdalną zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Zachęcam do ścisłej współpracy z wychowawczyniami oraz nauczycielami specjalistami.

Ważne!  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 11 kwietnia.

W razie trudności, pytań, wątpliwości, psycholog pozostaje do Państwa dyspozycji poprzez kontakt mailowy sabal.elzbieta@zso3.olsztyn.eu 

 

Z poważaniem

Agnieszka Baczewska


26.03.2021

Szanowni Rodzice,

Czekamy na ogłoszenie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki dotyczącego organizacji naszej pracy w najbliższych dwóch tygodniach. Opierając się na projekcie bardzo proszę o pilne przekazanie na adres mailowy sekretariatpm8@zso3.olsztyn.eu informacji czy potrzebujecie Państwo opieki dla swojego dziecka ze względu na:

1)      Fakt posiadania przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)      Wykonywanie pracy w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

W chwili ukazania się Rozporządzenia na stronie umieścimy wzór wniosku, który niezwłocznie trzeba będzie przesłać na podany adres mailowy.

Nadmieniam, że treść Rozporządzenia może ulec zmianie w stosunku do projektu i inne grupy dzieci (niż wymienione w projekcie) mogą zostać objęte opieką przedszkolną w okresie 29.03.2021 r. – 09.04.2021 r.

Zostaną Państwo poinformowani o sposobie funkcjonowania grupy.

Z uwagi na dynamiczną sytuację, proszę o śledzenie naszej strony internetowej.

Z poważaniem

Agnieszka Baczewska


18.03.2021

Na prośbę organu prowadzącego przedstawiamy ulotkę informacyjną dotyczącą rozpoczynającego się 1 kwietnia 2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

narodowy_spis_powszechny_-_informacja


10.03.2021

Szanowni Państwo,

Rekrutacja elektroniczna do przedszkola zostanie uruchomiona 15 marca 2021 r. o godz. 8:00. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej placówki oraz szczegółami rekrutacji.

OFERTA EDUKACYJNA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022


10.03.2021

Drodzy Rodzice dzieci siedmioletnich, zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej Szkoły Podstawowej nr 25 im. H. Ch. Andersena w Olsztynie.

DNI OTWARTE SZKOŁY WIRTUALNIE

REKRUTACJA

 


23.02.2021

Informacja dla rodziców, którzy chcą aby ich dziecko w roku szkolnym 2021/2022

kontynuowało wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Olsztynie.

 

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola w bieżącym roku szkolnym nie biorą udziału w elektronicznym procesie rekrutacyjnym.

Rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dniach od 4 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r. w Przedszkolu w wyznaczonym miejscu.

Brak złożonej w określonym terminie deklaracji będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Deklaracja musi być czytelnie podpisana przez oboje rodziców lub przez jednego, jeśli rodzic wychowuje dziecko samotnie.

Deklarację należy pobrać ze strony internetowej przedszkola:

Deklaracja o kontynuowaniu wych. p-lnego


15.02.2021

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Drodzy Rodzice,

Zapraszamy serdecznie na zebranie z wychowawczyniami grup dnia 18.02.2021 (czwartek) o godzinie 16:30 na platformie MS teams.


12.02.2021

Komunikat Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 w Olsztynie:

Szanowni Państwo
Rodzice/Opiekunowie dzieci i młodzieży,

Mając na uwadze zachowanie płynności zaplanowanych wcześniej spotkań diagnostyczno-terapeutycznych oraz dbając o dobro osób korzystających z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Olsztynie oraz jej pracowników, zwracam się z prośbą aby w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania czy braku możliwości dotarcia na wizytę w Poradni skontaktować się telefonicznie z sekretariatem Poradni w celu przełożenia terminu zaplanowanej wizyty.

Z poważaniem,
Anna Jelińska
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Olsztynie


05.02.2021

03.02.2021

Drodzy Rodzice,

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi dzieci objętych kwarantanną lub izolacją.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/twoje-dziecko-zostalo-objete-kwarantanna-dowiedz-sie-jak-postepowac


23.01.2021

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA
ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. [Rekrutacja]


20.01.2021

Szanowni Państwo,

W trosce o Państwa dzieci codziennie monitorujemy jakość powietrza za pomocą aplikacji Airly https://airly.org/map/pl/#53.75273,20.493268,i2501 Gdy dopuszczalne normy zostają przekroczone, dzieci  nie wychodzą na podwórko.


05.01.2021

Szanowni Rodzice,

W związku z utrzymującym się zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 zwracam się do Państwa z prośbą o przestrzeganie naszych procedur bezpieczeństwa, a w szczególności:

  • punktualne przyprowadzanie (najpóźniej do 8.10) i odbieranie dzieci (najpóźniej do 16.30) do/ z przedszkola. Po tych godzinach przedszkole jest zamykane, dezynfekowane i jakiekolwiek opóźnienia dezorganizują naszą pracę.
  • skuteczne zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk podczas przyprowadzania i odbierania dzieci;
  • nieprzyprowadzanie do przedszkola dzieci z objawami chorobowymi. Nieprzestrzeganie tej zasady zagraża zdrowiu innych dzieci oraz pracowników przedszkola;
  • nieprzynoszenie do przedszkola zabawek, napojów, kocyków i innych przedmiotów;
  • zachowanie dystansu społecznego (przede wszystkim w wejściu), cierpliwe oczekiwanie na swoją kolej oraz sprawne przebieranie dzieci i opuszczanie budynku bez zbędnej zwłoki.

Do chwili obecnej żadne obostrzenia w stosunku do przedszkoli nie zostały zniesione.

Z życzeniami zdrowia

Agnieszka Baczewska


28.12.2020

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, w związku z którą zdrowie uczniów może być zagrożone, informuję o

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ
w terminie 29 grudnia 2020 – 5 stycznia 2021 we wszystkich grupach
w Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Olsztynie

Zawieszenie zajęć spowodowane jest izolacją lub kwarantanną pracowników oraz dzieci. W związku z powyższym nie będzie prowadzona nauka zdalna.

Bardzo prosimy o wykazywanie czujności związanej ze zdrowiem Państwa dzieci i powiadamianie wicedyrektora w przypadku zachorowania rodzica lub dziecka.

Z życzeniami zdrowia,
Agnieszka Baczewska


 

21.12.2020

Z okazji nadchodzących Świąt składamy Państwu serdeczne życzenia:

zdrowych, wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,

radosnego rodzinnego świętowania,

wytchnienia od codziennych trosk i zmartwień,

zadumy nad świątecznym opłatkiem, chwil roziskrzonych kolędą i wymarzonych prezentów pod choinką.

A Nowy Rok niech przyniesie spełnienie w życiu osobistym i zawodowym.

Dyrektor oraz pracownicy Przedszkola Miejskiego Nr 8

w Olsztynie


18.12.2020

Akcja “Siatka charytatywna”

Zakończyła się zbiórka darów dla potrzebujących. Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy okazali Serce i zaangażowali się w akcję charytatywną. Dzięki Wam w wielu domach święta będą radosne:)!


03.12.2020

Szanowni Państwo,

3 grudnia 2020 r. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Hasło tegorocznego dnia brzmi: Odbudowa dostępnego i zrównoważonego świata dla osób z niepełnosprawnościami po pandemii COVID 19 Z tej okazji nauczyciele Justyna Chlebowicz, Małgorzata Konczanin, Agnieszka Probola-autorka plakatu, przygotowali piękną prezentację oraz powstał plakat okolicznościowy. Zachęcamy do obejrzenia z dziećmi prezentacji oraz do rozmów na temat inności, akceptacji i tolerancji. Pomimo ciężkich chwil bądźmy wszyscy RAZEM

 


26.11.2020

Drodzy Rodzice,

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji #UwolnijZłomka – swobodny dostęp do edukacji online najbardziej potrzebującym uczniom i uczennicom. Można pomóc dzieciom w nauce zdalnej poprzez przekazanie nieużywanego sprzętu komputerowego, który organizatorzy akcji naprawią i oddadzą w ręce tym, którzy go najbardziej potrzebują. Szczegóły akcji w linku: https://uwolnijzlomka.org/


21.11.2020

Szanowni Państwo, 

Prosimy o zapoznanie się z najnowszymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli. Link poniżej.

Nowe wytyczne przeciwepidemiczne GIS


03.11.2020

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Dyrektora Szkoły link poniżej

Komunikat Dyrektora Szkoły

Oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1931)

rozporządzenie RM


31.10.2020

Konkurs plastyczny “DRZEWO PANI JESIENI”

W naszym przedszkolu odbył się konkurs plastyczny pt. “Drzewo Pani Jesieni”. Wzięły w nim udział wszystkie dzieci. Każda grupa wykonała jesienne drzewo stosując różnorodne techniki plastyczne. Prace mogliśmy podziwiać na korytarzu przedszkolnym. W nagrodę dzieci otrzymały gry edukacyjne. Gratulujemy pięknych prac!


26.08.2020

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącym aplikacji ProteGo Safe. Aplikacja wspomaga walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Szczegółowe informacje dostępne w linku poniżej.

https://www.gov.pl/web/gis/aplikacja-protego-safe–wspolny-list-ministra-edukacji-narodowej-i-glownego-inspektora-sanitarnego-do-rodzicow

 

Skip to content