Procedury

Szanowni Rodzice,

na podstawie Zarządzenia Nr 114 Prezydenta Olsztyna z dnia 14 maja 2020r. w sprawie wznowienia z dniem 18 maja 2020r. funkcjonowania przedszkoli prowadzonych przez miasto Olsztyn w okresie stanu epidemii COVID-19

http://www.pm8.zso3.olsztyn.pl/zarzadzenie-nr-114/

do przedszkoli od 18 maja 2020r. przyjmowane są dzieci:

 1. w pierwszej kolejności pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

2. w drugiej kolejności dzieci rodziców/opiekunów prawnych, którzy przedstawią zaświadczenie pracodawcy o konieczności ich powrotu do pracy lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i konieczności powrotu do pracy,

3. w trzeciej kolejności przyjmowane są dzieci na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora przedszkola podjętej po uwzględnieniu sytuacji rodzinnej dziecka w stanie epidemii,

 Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawnieni są wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni

Proszę zapoznać się z Procedurami obowiązującymi w Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Olsztynie.

WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GIS:

PROCEDURY:

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami w Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Olsztynie

Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych w Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Olsztynie

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej w Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Olsztynie

Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Olsztynie

Aneks do procedur obowiązujących w Przedszkolu Miejskim nr 8

Przyprowadzenie dziecka po przedszkola od dnia 18.05.2020r. jest równoznaczne z akceptacją wszystkich Procedur.

Przesłanie oświadczeń jest obowiązkowe.  

Oświadczenia wypełniają tylko Ci rodzice/opiekunowie prawni, którzy zadeklarowali potrzebę objęcia dziecka opieką przedszkolną od 18.05.2020 r.

Wypełnione i podpisane oświadczenia proszę przesłać na adres e-mail: sekretariatpm8@zso3.olsztyn.eu