Międzynarodowy projekt edukacyjny “Emocja”

CZAS TRWANIA PROJEKTU: od 10 września 2021 roku do 20 czerwca 2022 roku

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.

 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.

 • Integracja zespołu klasowego.

 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.

 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży.

 • Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.

 • Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.

 • Budowanie przyjaznego klimatu integracji.

 • Eliminowanie zachowań agresywnych.

 • Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji.

Skip to content