Organizacja pracy przedszkola

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA W OKRESIE 29.03.2021 r. – 09.04.2021 r.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Przedszkola proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  (Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 561), dyrektor przedszkola jest zobowiązany zorganizować zajęcia w przedszkolu na wniosek:

1)  rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)  rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania  publiczne  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), g)  są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni  w  placówkach  zapewniających  całodobową  opiekę  osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych,  regionalnych placówkach  opiekuńczo-terapeutycznych  oraz  w  interwencyjnych  ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

 

Wniosek o objęcie dziecka opieką przedszkolną należy pobrać ze strony internetowej przedszkola wniosek-o-przyjecie-w-czasie-zamkniecia i wypełniony oraz podpisany przesłać na adres baczewska.agnieszka@zso3.olsztyn.eu

Dzieci będą przyjęte do przedszkola tylko na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów po spełnieniu jednego z powyższych kryteriów.

Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci przyjętych zostaną poinformowani o organizacji grupy.

 

Dzieci, które w tym okresie nie będą uczęszczać do przedszkola, zostaną objęte nauką zdalną zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Zachęcam do ścisłej współpracy z wychowawczyniami oraz nauczycielami specjalistami.

 

W razie trudności, pytań, wątpliwości, psycholog pozostaje do Państwa dyspozycji poprzez kontakt mailowy sabal.elzbieta@zso3.olsztyn.eu

 

Z poważaniem

Agnieszka Baczewska

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2022/2023

Szanowni Rodzice, informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Olsztynie na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się: od 02 sierpnia 2022 r. od godz. 8:00 do 05 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00. Aby wypełnić wniosek należy wejść na stronę: http://www.edukacja.olsztyn.eu Terminy postępowania uzupełniającego zostały określone Zarządzeniem Prezydenta Olsztyna nr 2 z dnia […]

Czytaj dalej...

PODSUMOWANIE ZEBRANIA Z RODZICAMI DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 W OLSZTYNIE

ZEBRANIE Z RODZICAMI DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 W OLSZTYNIE Podsumowanie Służbowe adresy mailowe oraz numery telefonów do sekretariatu Przedszkola oraz wicedyrektor Agnieszki Baczewskiej znajdują się w zakładce KONTAKTY. Przedszkole jest czynne w godzinach: 6.30 – 16.30. Prosimy przyprowadzać dzieci do 8.10. Po tej godzinie Przedszkole jest zamykane. Ewentualne spóźnienie oraz dłuższą […]

Czytaj dalej...

Życzymy rodzinnych i bezpiecznych wakacji!

Czytaj dalej...
Skip to content